Home / iOSGame / Auto Clash Of Clans Update 12/2015 – Hall 11

Auto Clash Of Clans Update 12/2015 – Hall 11

Như các bạn đã biết là game Clash of Clans tháng 12 vừa qua đã có bản cập update hall 11 .

  • Bản auto mình có hiện tại hỗ trợ mình muốn nói là 2 bản boostbot và racoonbot đều có chức năng VIP member .
  • Nguồn mình lấy từ trang : nulled.io
  • Đầu tiên , mình khuyên các bạn gỡ bản Bluestacks cũ và cài bản mình cập nhật link dưới . ( Nếu bản auto vẫn chạy trên bản bluestacks cũ của bạn thì bạn không cần phải cài lại ).
  • Các bạn phải cài .NET 4.5.1 trở lên .
  • Sau đó các bạn chọn auto mà chạy , phần login , cứ nhấn login , không cần điền user hay password.

Đây là hình mình đã auto được :

autococ

[junkie-button url=”http://sh.st/nz3vq” style=”red” size=”medium” type=”round” target=”_blank”] Bluestack [/junkie-button] [junkie-button url=”http://sh.st/nz3b3″ style=”red” size=”medium” type=”round” target=”_blank”] Auto Clash of Clans [/junkie-button]

Mọi thắc mắc các bạn có thể comment , mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể 🙂

About admin

Check Also

There’s a new Kingdom Hearts game coming to Android, and Square Enix wants you to guess the name

Sq. Enix has revealed a brand new Kingdom Hearts sport for cell, and it is tentatively titled Undertaking …

4 comments

  1. ad ơi chỗ maximum TH level mình để số 7 sao nó gặp nhà 9 nó tự đánh z ad? chỉ mem với!!!

  2. Taking the ovirevew, this post is first class

  3. à°®ీà°¡ిà°¯ా à°µాà°³్à°³ు à°•ూà°¡ా à°šిà°¨్à°¨ à°šిà°¨్à°¨ ఘటన లను à°•ూà°¡ా à°¹ైà°²ైà°Ÿ్ à°šేà°¸్à°¤ుà°¨్à°¨ాà°°ంà°¡ి.à°•ొà°¨్à°¨ి à°°ొà°œుà°²ు ఆగిà°¤ే &qu;;;à°¤ెà°²ంà°—ాà°£&quotoà°œ్à°¯ొà°¤ి,"à°¤ెà°²ంà°—ాà°£&quottà°ª్à°°à°­ ,"à°¤ెà°²ంà°—ాà°£"à°­ూà°®ి à°…à°¨ి à°•ూà°¡ à°®ాà°°్à°šిà°¨ా ఆశ్à°šà°°్యపోనక్à°•à°°à°²ేà°¦ు.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.