Home / iOSGame / Auto Clash Of Clans Update 12/2015 – Hall 11

Auto Clash Of Clans Update 12/2015 – Hall 11

Như các bạn đã biết là game Clash of Clans tháng 12 vừa qua đã có bản cập update hall 11 .

  • Bản auto mình có hiện tại hỗ trợ mình muốn nói là 2 bản boostbot và racoonbot đều có chức năng VIP member .
  • Nguồn mình lấy từ trang : nulled.io
  • Đầu tiên , mình khuyên các bạn gỡ bản Bluestacks cũ và cài bản mình cập nhật link dưới . ( Nếu bản auto vẫn chạy trên bản bluestacks cũ của bạn thì bạn không cần phải cài lại ).
  • Các bạn phải cài .NET 4.5.1 trở lên .
  • Sau đó các bạn chọn auto mà chạy , phần login , cứ nhấn login , không cần điền user hay password.

Đây là hình mình đã auto được :

autococ

[junkie-button url=”http://sh.st/nz3vq” style=”red” size=”medium” type=”round” target=”_blank”] Bluestack [/junkie-button] [junkie-button url=”http://sh.st/nz3b3″ style=”red” size=”medium” type=”round” target=”_blank”] Auto Clash of Clans [/junkie-button]

Mọi thắc mắc các bạn có thể comment , mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể 🙂

About admin

Check Also

Xbox All Access plans go live on Amazon with console, Game Pass, more

Subscriptions additionally embody the choice to improve to Xbox Venture Scarlett after it launches subsequent …

4 comments

  1. ad ơi chỗ maximum TH level mình để số 7 sao nó gặp nhà 9 nó tự đánh z ad? chỉ mem với!!!

  2. Taking the ovirevew, this post is first class

  3. à°®ీà°¡ిà°¯ా à°µాà°³్à°³ు à°•ూà°¡ా à°šిà°¨్à°¨ à°šిà°¨్à°¨ ఘటన లను à°•ూà°¡ా à°¹ైà°²ైà°Ÿ్ à°šేà°¸్à°¤ుà°¨్à°¨ాà°°ంà°¡ి.à°•ొà°¨్à°¨ి à°°ొà°œుà°²ు ఆగిà°¤ే &qu;;;à°¤ెà°²ంà°—ాà°£&quotoà°œ్à°¯ొà°¤ి,"à°¤ెà°²ంà°—ాà°£&quottà°ª్à°°à°­ ,"à°¤ెà°²ంà°—ాà°£"à°­ూà°®ి à°…à°¨ి à°•ూà°¡ à°®ాà°°్à°šిà°¨ా ఆశ్à°šà°°్యపోనక్à°•à°°à°²ేà°¦ు.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.